• Farg_mur_Ju_vi_bla1_KB.jpg

Thamnocalamus spathaceus


Se Bergbambu »