E-planta

Varumärket ’E-planta’ är en kvalitetsmärkning av träd och buskar utvalda för svenskt klimat. Även virusfria (certifierade) fruktträd och bärväxter säljs under denna beteckning

TEXT: Fakta hämtad från E-planta

Fördelar med E-plantor

Utvalda för svenskt klimat. Växterna är anpassade till svenskt klimat, risken är mindre för vinterskador.

Provodlade i Sverige. Provodling på flera platser ger säkrare zonangivelser och korrekta växtbeskrivningar.

Svenskproducerade. Kort väg från producent till konsument gör att växterna är i takt med vårt klimat.

Art- och sortäkta. Endast godkända frökällor och moderplantor får användas. Du får samma växt när du kompletteringsplanterar eller köper E-plantor från olika plantskolor. Detta innebär även att man bevarar den genetiska kvalitén.

Friska plantor. Växter från sunt utgångsmaterial ger bättre motståndskraft mot sjukdomar/skadegörare. E-märkta fruktträd är virusfria (certifierade). Vid produktionen utgår man från virusfritt förökningsmaterial vilket ger fruktträd med bättre motståndskraft mot sjukdomar. Alla de E-märkta prydnadsväxterna är inte ännu inte sjukdomstestade. Det pågår dock ett omfattande arbete med att sjukdomstesta modermaterial och frökällor för att på sikt kunna införa en certifierad produktion av E-plantor.

Hur vet man att det är en E-planta?

E-plantorna är märkta med ett stort ’E’ efter det latinska namnet och ofta finns E-logon tryckt på etiketten. Vid leverans av E-plantor i parti medföljer ett numrerat E-certifikat.

Vem står bakom E-plantsystemet?

E-plantor är resultatet av ett helt system som omfattar urval, testning och introduktion av växter – E-plantsystemet. Trädgårdsodlingens Elitplantstation (EPS) äger varumärket E-planta. E-plantsystemet har utvecklats av en arbetsgrupp för plantskoleväxter vid EPS. Denna expertgrupp har bred kompetens med representanter från forskning/försök, EPS, plantskolor och växtanvändare i offentlig verksamhet och fritidsodling. Programgruppen står för urvalet av E-märkta växter.

Flertalet av växterna är framtagna inom olika projekt vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Ett samarbete med det norska E-plantsystemet har medfört att även några växter utprovade i Norge har E-märkts.

Plantskolorna har bildat en ekonomisk förening för att långsiktligt skapa resurser till framtagning av nya E-plantor och till marknadsföring. Föreningen heter E-planta ek. för. (’E-gruppen´) och består av 23 svenska E-plantproducenter. Föreningen stödjer det försöks- och forskningsarbete som krävs för att få fram nya E-plantor.

Vill du läsa mer om E-plantor eller se deras sortiment – gå in på eplanta.com. Leta efter E-plantor i din lokala plantskola eller be dem ta in växter från sortimentet.